facebookins חייגו: 052-2725216, 050-8335603
המחקר האיכותני ועבודת סמינריון

המחקר האיכותני ועבודת סמינריון

By 29 באוקטובר 2017 מאמרים No Comments

כתיבת עבודות אקדמיות

המחקר האיכותני ועבודת סמינריון

עבודת סמינריון מתמקדת בהעמקה בנושא ספציפי ובהתנסות, ראשונית (בפרט בתואר ראשון) בעריכת מחקר. ישנם שני סוגי מחקר עיקריים: המחקר הכמותי והאיכותני. אופציה נוספת שמקובלת בכתיבת עבודת סמינריון הינה מחקר משולב. במאמר זה נתמקד במחקר האיכותני על אפשרויותיו ומשמעותו בעבודת סמינריון.

מחקר איכותני כשמו כן הוא, מחקר המתמקד בפן האיכותי והמעמיק לש המחקר. מחקר המבוסס על התמקדות בתופעה וניתוחה. למחקר איכותני מגוון כלים אשר יכולים לשמש את החוקר ולהתאים לסוג ואופי המחקר הספציפי אותו בחר.

 

להלן מגוון הכלים של המחקר האיכותני לכתיבת עבודות סמינריון

  1. תצפית –  תצפית יכולה להיות גם על נבדק אחד, תיאור מקרה (case study) או על קבוצה (מ3 ומעלה, יש כמובן הגלה לקבוצה בהתאם למטרתה), יש אפשרות גם לכמה תיאורי מקרה. ישנן מספר אפשריות לעריכת התצפית. ישנה תצפית פתוחה המבוססת התרשמות ומיקוד בהתאמה, ישנה תצפית סגורה אשר מבוססת על קטגוריות מובנות שהוגדרו טרם התצפית, ישנה תצפית משתתפת בה החוקר הוא חלק מהקבוצה ועוד.
  2. ראיון – ראיון עומק. ראיון פתוח. בניגוד לראיון סגור שדומה יותר לשאלון סגר רק עם מראיין (ושייך לעולם הכמותי). נשתמש בכלי זה במסגרת עבודת סמינריון בכדי להבין לעומק את המרואיין שלנו והמקרה עליו מדובר. רלוונטי בעיקר כאשר מתוארים מקרים בודדים וחשוב להעמיק בהם ולאתר תמות מרכזיות.
  3. שאלון פתוח – שאלון שיש אפשרות להרחיב בתשובות ולהסביר. ניתוח תוכן. ניתן לומר כי בעריכת מחקר במסגרת עבודת סמינריון, שאלון פתוח מהווה מעין אמצעי כתוב לראיון הפתוח שצוין לעיל.
  4. ניתוח נתונים ממחקרים שכבר עשו – שיטה זו מתמקדת בעצם במטא-אנליזה ובסקירת ספרות נרחבת המאפשרת קיבוץ וניתוח של תמות משותפות ונושאים מרכזים העולים משלל מחקרים בתחום מסוים.
  5. מקורות טקסטואליים –מקורות כתובים שעוברים ניתוח ופרשנות של החוקר במסגרת העבודה. לדוגמא: ניתוח של סיפורים שילדים כתבו.
  6. אוטוביוגרפיות/מכתבים/יומנים – בעידן העכשווי ניתן להשתמש גם בבלוגים או פוסטים ברשתות החברתיות, באופן כזה או אחר המותאם לעבודה אותה כותבים.
  7. ניתוח מקרה (מקרה פרטי של תצפית) – תצפית אחת שהיא ארוכה יותר, מעמיקה ומתמשכת לרוב. תצפית אשר עלייה מבוססת בעצם עבודת סמינריון שלמה.

לסיכום, ניתן לראות כי למתודולוגית המחקר האיכותית מגוון נרחב יחסית של אפשריות. בכתיבת עבודת סמינריון חשוב להכיר את מגוון הכלים ולבחור באופן ממוקד ומותאם את הכלי או הכלים האידאלים. חשוב לציין כי ניתן לשלב בין כלים ופעמים רבות השילוב מהווה יתרון ומאפשר קבלת תמונה רחבה וברורה יותר על הנושא הנחקר.